بسته

ویژه

طراحی وب سایت

طراحی قالب

اختصاصی

دامنه رایگان

3

گیگ فضا

599/000

تومان

ارتقاء سرویس

صفحه اصلی > ارتقاء سرویس

مشتریانی که وبسایت آن ها به صورت اختصاصی طراحی شده است ، بعدا اگز قصد ویرایش یا ارتقاء آن را داشته باشند ، پارس افراز قادر به ارائه این خدمات می باشد.

تمامی قسمت های وبسایت شما قابل ویرایش فنی ، ظاهری و قابل ارتقاء می باشد.

این سرویس برای اپلیکیشن موبایل (اپ اندروید) نیز صدق می کند.